Chystáte se vyjet svým vozem, zkontrolujete si veškeré doklady od auta a v tom zjistíte, že nemáte zelenou kartu, nebo ji máte dávno propadlou. Co s tím? Vyjet či nevyjet do provozu?

Zelená karta dle zákona

Zelená karta je mezinárodně uznávaný doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dle zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. 137/2008 Sb.) a proto je nezbytně nutné ji vždy mít u sebe ve vozidle, a to jak v originále, tak i v duplikátu.

Pokuta za jízdu bez zelené karty

Jelikož je jízda bez zelené karty pokutována až do výše 3000,– Kč, musí si každý řidič v případě její ztráty či propadnutí, neprodleně nechat vystavit kartu novou.

Zelenou kartu jsem ztratil

V případě ztráty zelené karty je velmi důležité vše neprodleně nahlásit Vaší pojišťovně. V tomto ohledu je nejjednodušší se do příslušné pobočky pojistitele dostavit osobně. S sebou si vzít osobní doklady a pojistné dokumenty – doklad o zaplacení pojištění a pojistnou smlouvu, neboť právě dle čísla pojistné smlouvy a údajů v ní uvedených, Vás pracovníci pojišťovny nejlépe a nejrychleji vyhledají v systému.

Na pobočce pojišťovny Vám bude po prokázání se těmito údaji na počkání vystaveno nové potvrzení o povinném ručení neboli nová zelená karta.

Zároveň si na místě řekněte i o duplikát zelené karty, neboť v případě pojistné události v zahraničí, ho musíte mít na cestu zpátky (pokud by Vám originál zelené karty byl odebrán tamější policií při šetření události).

Pozor!

Při cestě na pobočku pojišťovny vždy pamatujte na to, že bez platné zelené karty nesmíte s Vaším vozidlem vyjet na pozemní komunikaci.

Zelená karta

Propadnutí zelené karty

Ačkoliv je povinné ručení vždy sjednáváno na dobu neurčitou, na každé zelené kartě je uvedena její platnost, kterou byste si měli pečlivě hlídat. Pokud Vám zelená karta propadla, neváhejte se dostavit na pobočku Vašeho pojistitele a s příslušnými doklady si zde opět zažádat o kartu novou.

I v tomto případě platí, že s propadlou zelenou kartou byste své vozidlo neměli provozovat na pozemní komunikaci, proto je lepší, vše bez zbytečného odkladu vyřídit a vyhnout se tak možné pokutě.

Propadlá zelená karta však nemusí ihned znamenat neplatné povinné ručení. Povinné ručení totiž zaniká v případě nezaplacení pojistného, a to dnem následujícím po marném uplynutí lhůty, která je stanovena pojistitelem v upomínce. V případě zaplacení se pojistná smlouva automaticky prolonguje na další pojistné období.

Vyjel jsem bez zelené karty a zastavila mě hlídka

V případě, kdy jste vyjeli na pozemní komunikaci bez zelené karty, Vás může čekat buď výše zmiňovaná bloková pokuta, popřípadě správní řízení.

Zapomenutá zelená karta a ztracená zelená karta

Pokud jste zelenou kartu ztratili, nebo jste ji jednoduše zapomněli doma, mají policisté možnost si v systému ověřit, zdali má Vaše vozidlo řádně sjednané povinné ručení. Neplatí tedy, že nejste pojištěn.

Propadlá zelená karta

Pokud máte propadlou zelenou kartu, může si policista při silniční kontrole opět ověřit, zdali je Vaše pojištění platné, popřípadě zaslat požadavek na příslušný úřad, kde danou věc zjistí a v případě nepojištění vozidla s Vámi zahájí řízení.